کار ها و پروژه های AS400 and iSeries
نام پروژه تعداد پیشنهاد میانگین (ریال) مهارت های مورد نیاز پایان