کار ها و پروژه های Active Directory
نام پروژه تعداد پیشنهاد میانگین (ریال) مهارت های مورد نیاز پایان