کار ها و پروژه های Amazon Web Services
نام پروژه تعداد پیشنهاد میانگین (ریال) مهارت های مورد نیاز پایان