کار ها و پروژه های Android
نام پروژه تعداد پیشنهاد میانگین (ریال) مهارت های مورد نیاز پایان
برنامه یادگیری مشارکتی از طریق شبکه های اجتماعی موبایل فراگیران

توسط محسن در ۲۴ آبان ۱۳۹۴
1 ,, Android , PHP , MySQL روز و ساعت و دقیقه