کار ها و پروژه های Chrome OS
نام پروژه تعداد پیشنهاد میانگین (ریال) مهارت های مورد نیاز پایان