کار ها و پروژه های Embedded Software
نام پروژه تعداد پیشنهاد میانگین (ریال) مهارت های مورد نیاز پایان