کار ها و پروژه های LabVIEW
نام پروژه تعداد پیشنهاد میانگین (ریال) مهارت های مورد نیاز پایان