کار ها و پروژه های Linux
نام پروژه تعداد پیشنهاد میانگین (ریال) مهارت های مورد نیاز پایان